Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12, NN 14/14) Emporia d.o.o. Sv. Vinka Paulskog 32, Zadar, kao Posrednik donosi:

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA „EMPORIA d.o.o.“

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine Emporia d.o.o. kao Posrednika (u daljnjem tekstu: Posrednik) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe)

Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine Emporia d.o.o.

Članak 2.

Posrednik u prometu nekretnina je Emporia d.o.o. iz Zadra, Sv. Vinka Paulskog 32, OIB:97120696227, koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama.

Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA

Članak 3.

Ponuda se temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu posredničku naknadu, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.

Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine Emporia d.o.o.

OBAVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

5.1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

5.2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

5.3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,

5.4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.

5.5. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao

5.6. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

5.7. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

5.8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

5.9. Daje zahtjev i prosljeđuje podatke o dogovorenom poslu ovlaštenom odvjetničkom uredu, (ako je tako dogovoreno) koji će sastaviti predugovor ili prodajni ugovor o prodaji ili zakupu za predmet posredovanja,

5.10. U slučajevima kad mu Nalogodavac daje punomoć, putem specijalne punomoći ispunjava obveze iz primljene punomoći,

5.11. Za strane kupce predaje dokumentaciju odvjetničkom uredu ili javnom bilježniku za upis prava vlasništva u Zemljišne knjige (taksu za upis prava vlasništva plaća kupac sam). Sve u tom članku nabrojane radnje su uključene u cijenu posredovanja. Ako koju od nabrojanih radnji obavi Nalogodavac sam ili su nepotrebne, posrednička naknada se ne mijenja (snižava).

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 6.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

6.1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

6.2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

6.3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,

6.4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

6.5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6.6. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 7.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada).

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe.

Ako je sklopljen predugovor, Posrednik ima pravo na 50% iznosa ugovorene posredničke naknade prilikom zaključenja predugovora, a 50% iznosa prilikom zaključenja konačnog kupoprodajnog ugovora.

Članak 8.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, Nalogodavac mora platiti zakonske zatezne kamate.

Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave.

Članak 9.

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu. Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

POSREDNIČKA SATNICA

Članak 10.

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 300,00 HRK + PDV.

CJENIK

Članak 11.

Cjenik je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja, a dostupan je na zahtjev.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 12.

Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je tada dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik dužan je Posredniku nadoknaditi posredničku naknadu u cijelosti.

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti. Nalogodavac i Posrednik dužni su jedan drugome otkazati Ugovor o posredovanju najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku. Ukoliko Nalogodavac ili Posrednik ne otkažu ugovor o posredovanju u navedenom otkaznom roku, ugovor se smatra produženim na isti rok na koji je prvotno sklopljen. Posrednik i Nalogodavac mogu u slučaju produljenog trajanja ugovora u bilo koje doba otkazati Ugovor. Kad ugovor prestane zbog isteka vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za odnose između Posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima i drugi važeći propisi.

Za sudske sporove nadležan je nadležan sud u Zadru, osim ako se drugačije ne dogovori.

U primjeni od 15. svibnja 2019

Emporia d.o.o.


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN. br. 41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbe na pruženu uslugu pisani prigovor možete poslati:
-poštom na adresu društva:
Emporia d.o.o., Svetog Vinka Paulskog 32, 23000 Zadar
(ili)

elektroničkom poštom na e-mail: info@emporia.hr
Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Emporia d.o.o.