Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12, NN 14/14, NN 32/19) Emporia d.o.o. Sv. Vinka Paulskog 32, Zadar, kao Posrednik donosi:

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA „EMPORIA d.o.o.“

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine Emporia d.o.o. kao Posrednika (u daljnjem tekstu: Posrednik) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe, u daljnjem tekstu: Nalogodavac)

Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine Emporia d.o.o.

Članak 2.

Posrednik u prometu nekretnina je Emporia d.o.o. iz Zadra, Sv. Vinka Paulskog 32, OIB:97120696227, koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent). Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac). Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba). Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA

Članak 3.

Ponuda se temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje. Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o kupoprodaji, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu posredničku naknadu, ako ugovor o kupoprodaji bude sklopljen. Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine. Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine Emporia d.o.o.

OBAVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

5.1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

5.2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

5.3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,

5.4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.

5.5. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji, ako se na to posebno obvezao,

5.6. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

5.7. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

5.8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

5.9. Daje zahtjev i prosljeđuje podatke o dogovorenom poslu ovlaštenom odvjetničkom uredu, (ako je tako dogovoreno) koji će sastaviti predugovor ili ugovor o kupoprodaji ili zakupu za predmet posredovanja,

5.10. U slučajevima kad mu Nalogodavac daje punomoć, putem specijalne punomoći ispunjava obveze iz primljene punomoći,

5.11. Za strane kupce predaje dokumentaciju odvjetničkom uredu ili javnom bilježniku za upis prava vlasništva u zemljišne knjige (taksu za upis prava vlasništva plaća kupac sam). Sve u tom članku nabrojane radnje su uključene u cijenu posredovanja. Ako koju od nabrojanih radnji obavi Nalogodavac sam ili su nepotrebne, posrednička naknada se ne mijenja (snižava).

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 6.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

6.1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani, Nalogodavac se obvezuje Posredniku dostaviti energetski certifikat za opisanu nekretninu ukoliko se radi o nekretnini za koju je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji predviđena obveza ishođenja takvog certifikata,

6.2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

6.3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,

6.4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora o kupoprodaji kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

6.5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6.6. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 7.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada). Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe. Ako je sklopljen predugovor o kupoprodaji, Posrednik u trenutku sklapanja takvog predugovora stječe pravo na isplatu posredničke naknade, s tim da se naknada isplaćuje u dva jednaka dijela i to na način da se Nalogodavac obvezuje isplatiti 50% iznosa ugovorene posredničke naknade prilikom zaključenja predugovora i primitka kapare, a 50% iznosa prilikom zaključenja konačnog kupoprodajnog ugovora, a u slučaja da nije ugovorena isplata kapare naknada se isplaćuje prilikom zaključenja konačnog kupoprodajnog ugovora. Nalogodavac je dužan Posredniku platiti naknadu za posredovanje u visini  i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju u slijedećim slučajevima:

– ukoliko Nalogodavac kao prodavatelj koji je s kupcem sklopio predugovor o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja bez opravdanog razloga odustane od sklapanja glavnog ugovora,

-ukoliko Nalogodavac kao prodavatelj koji je s kupcem sklopio ugovor o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja bez opravdanog razloga odustane od ispunjenja sklopljenog ugovora,

-ukoliko između Nalogodavca kao prodavatelja i kupca isključivom krivnjom Nalogodavca kao prodavatelja dođe do raskida predugovora ili ugovora o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja,

– ukoliko Nalogodavac kao kupac koji je s prodavateljem sklopio predugovor o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja bez opravdanog razloga odustane od sklapanja glavnog ugovora,

-ukoliko Nalogodavac kao kupac koji je s prodavateljem sklopio ugovor o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja bez opravdanog razloga odustane od ispunjenja sklopljenog ugovora,

-ukoliko između Nalogodavca kao kupca i prodavatelja isključivom krivnjom Nalogodavca kao kupca dođe do raskida predugovora ili ugovora o kupoprodaji u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.

Članak 8.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, Nalogodavac mora platiti zakonske zatezne kamate. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave.

Članak 9.

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu. Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

POSREDNIČKA SATNICA

Članak 10.

10.1. Iznos posredničke satnice za Nalogodavca kao kupca iznosi 60,00 € + PDV.

10.2. Iznos posredničke satnice za Nalogodavca kao prodavatelja sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 60,00 € + PDV.

Minimalne radnje koje Porednik mora poduzeti po sklapanju ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sa Nalogodavcem kao prodavateljem obuhvaćaju ukupno 8 sati i uključuju slijedeće:

  1. Prikupljanje informacija i dokumentacije – 1,00 h
  2. Provjera sve dokumentacije relevantne za stan i njeno evidentiranje – 0,50 h
  3. Ispunjavanje očevidnika za nekretninu – 0,50 h
  4. Otvaranje novog predmeta u CRM sustavu i bazi podataka, evidentiranje podataka – 1,00 h
  5. Sortiranje i obrada fotografija za oglas te priprema materijala za oglas – 1,00 h
  6. Prijevod teksta oglasa na engleski jezik i njemački jezik – 1,00 h
  7. Stavljanje oglasa na web stranicu Emporie na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku – 1,00 h
  8. Stavljanje oglasa na oglasne portale za nekretnine i slanje partnerskim agencijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu – 1,00 h
  9. Ponuda nekretnine klijentima putem emaila i telefona – 0,50 h
  10. Micanje nekretnine sa web stranice Emporie d.o.o i svih oglasnih portala za nekretnine gdje je nekretnina bila oglašena – 0,50 h

CJENIK

Članak 11.

Cjenik je sastavni dio ovih uvjeta poslovanja, a dostupan je na zahtjev.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 12.

12.1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje ugovorne strane.

12.2. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

12.3. Nalogodavac i Posrednik dužni su jedan drugome otkazati Ugovor o posredovanju najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja, ali pod uvjetom da u trenutku otkazivanja ugovora nisu u tijeku pregovori sa trećom osobom u svrhu sklapanja pravnog posla o posredovanoj nekretnini odnosno da nije u tijeku postupak sklapanja predugovora odnosno ugovora u svezi nekretninom za koju se posreduje.

12.4. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku.

12.5. Ukoliko Nalogodavac ili Posrednik ne otkažu ugovor o posredovanju u navedenom otkaznom roku, ugovor se smatra produženim na rok koji je definiran u ugovoru o posredovanju.

12.6.  Posrednik i Nalogodavac mogu u slučaju produljenog trajanja ugovora u bilo koje doba otkazati Ugovor, ali pod uvjetom da u trenutku otkazivanja ugovora nisu u tijeku pregovori sa trećom osobom u svrhu sklapanja pravnog posla o nekretnini  za koju se posreduje odnosno da nije u tijeku postupak sklapanja predugovora o kupoprodaji odnosno ugovora o kupoprodaji u svezi nekretninom za koju se posreduje.

12.7. Kad ugovor prestane zbog isteka vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

12.8. Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti unaprijed određen iznos naknade štete u visini posredničke naknade u slijedećim slučajevima:

-kada je Posrednik izvijestio Nalogodavca kao prodavatelja o osobi koja želi kupiti nekretninu koja je predmet ovog ugovora, te Nalogodavac potvrdi da prihvaća sklapanje predugovora ili ugovora o kupoprodaji s tom osobom, pa nakon što mu bude dostavljen prijedlog predugovora ili ugovora o kupoprodaji na potpis od istog neopravdano odustane, odnosno kada je Posrednik izvijestio Nalogodavca kao kupca o osobi prodavatelja i nekretnini koja je predmet ovog ugovora, te da prodavatelj prihvaća ponudu Nalogodavca za sklapanje ugovora s Nalogodavcem, pa nakon što mu bude dostavljen prijedlog predugovora ili ugovora o kupoprodaji na potpis od istog neopravdano odustane,

-ukoliko Nalogodavac kao prodavatelj neopravdano odustane ili otkaže ugovor o posredovanju tijekom zaključivanja posredovanog posla odnosno nakon što mu je Posrednik dostavio podatke o zainteresiranoj osobi kao kupcu i prihvaćenu ponudu tog kupca, odnosno ukoliko Nalogodavac kao kupac neopravdano odustane ili otkaže ugovor o posredovanju tijekom zaključivanja posredovanog posla odnosno nakon što mu je Posrednik dostavio podatke o zainteresiranoj osobi kao prodavatelju i prihvaćenu ponudu tog prodavatelja.

12.9. Ukoliko Nalogodavac kao prodavatelj odustane odnosno otkaže ugovor o posredovanju prije isteka roka na koji je sklopljen (a ne radi se o slučaju iz čl.12. st.12.6. ovih općih uvjeta poslovanja) dužan je Posredniku isplatiti minimalno utvrđene troškove sukladno čl.10. st.10.2. ovih općih uvjeta poslovanja koje je isti imao u svezi sa ispunjavanjem ovog ugovora. Troškovi mogu biti i veći od minimalno utvrđenih u čl.10. st.10.2. općih uvjeta poslovanja u slučaju odrađenih obilazaka ili drugih radnji vezano uz prezentiranje te nekretnine potencijalnim kupcima, koje radnje prelaze minimalne radnje iz čl.10. st.10.2. ovih općih uvjeta poslovanja koje Posrednik mora poduzeti po sklapanju ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, te Posrednik može tražiti od Nalogodavca isplatu i tih dodatnih troškova.

12.10. Ukoliko Nalogodavac kao kupac odustane odnosno otkaže ugovor o posredovanju prije isteka roka na koji je sklopljen ( a ne radi se o slučaju iz čl.12. st.12.6. ovih općih uvjeta poslovanja) dužan je Posredniku isplatiti sve troškove i vrijeme sukladno čl.10. st.10.1. ovih općih uvjeta poslovanja koje je isti imao u svezi sa ispunjavanjem ovog ugovora.

12.11. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s osobom  s kojom ju je u vezu doveo Posrednik ako je:

-Posrednik organizirao susret između Nalogodavca i te osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,

-Posrednik priopćio Nalogodavcu kao prodavatelju podatke kojima se ta osoba može identificirati (ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla),

-Posrednik priopćio Nalogodavcu kao kupcu točnu lokaciju tražene nekretnine,

-Posrednik neposredno odveo ili uputio Nalogodavca kao kupca u razgledavanje predmetne nekretnine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za odnose između Posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima i drugi važeći propisi.

Za sudske sporove nadležan je nadležan sud u Zadru, osim ako se drugačije ne dogovori.

U primjeni od 1.06.2022

Emporia d.o.o.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

 Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN. br. 41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbe na pruženu uslugu, pisani prigovor možete poslati poštom na adresu društva:

Emporia d.o.o., Svetog Vinka Paulskog 32, 23000 Zadar ili elektroničkom poštom na e-mail: info@emporia.hr

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Emporia d.o.o.